ikona mobilOPERAČNÍ STŘEDISKO 24 HOD DENNĚ - 777 780 489, 602 101 328

Certifikáty a osvědčení

Úvod » O společnosti » Certifikáty a osvědčení

Naše certifikáty a VOP

 

ISO 9001:2008

Certifikát systému kvality

 

cert-ISO-9001-CZ

PCO - Pult centrální ochrany

Jsme GOLD PARTNER společnosti NAM system, a.s.


pco

Systém ONI

Certifikát obchodního zástupce

 

obchodni_zastupce

Systém ONI

Certifikát zásahová skupina

 

zasahovka

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI D & D SECURITY, a.s., PLATNÉ OD 17. ČERVNA 2021 (dále jen VOP) SPOTŘEBITEL

 

 

1.    Předmět smlouvy

 

1.1.    Poskytovatel se zavazuje provádět střežení objektu klienta, nebo monitorování fyzické osoby, případně další služby, a to prostřednictvím svého pultu centrální ostrahy (dále jen PCO) s následným fyzickým zásahem v případě přijetí signálu na PCO. Zásah se provádí s cílem zadržet narušitele, a zabránit následným škodám se současným vyrozuměním majitele a místně příslušného oddělní Policie ČR, či jiné záchranné složky potřebné k zásahu. Pokud je poskytovatelem prováděno monitorování fyzické osoby, zásah se provádí s cílem poskytnout nezbytnou pomoc fyzické osobě.

 

1.2.    Při narušení objektu poskytovatel střeží objekt do příchodu klientova pověřeného pracovníka.

 

1.3.    Poskytovatel se zavazuje být nápomocen při připojování klientova zabezpečovacího systému (dále EZS).

 

 

2.     Cena a způsob úhrady

 

2.1.   Všechny ceny uvedené v těchto VOP, jakož i ve smlouvě samotné, jsou včetně DPH dle sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

2.2.   Cena za služby poskytované poskytovatelem je určena měsíční paušální částkou, v rámci které je poskytovatelem poskytováno nepřetržité monitorování objektu či fyzické osoby, výjezdy k fyzické  osobě či k prokazatelně narušenému objektu, ke kterému byla přivolána Policie ČR, nebo jiná záchranná složka, a jedna hodina fyzického střežení. Za každý další výjezd zásahové skupiny účtuje  poskytovatel klientovi částku uvedenou ve smlouvě. Poplach vyvolaný obsluhou lze zrušit dle odst. 3.15,  3.20 a 3.21 VOP. 

 

2.3.   V případě, že se klient nebo jím určená osoba nedostaví do předmětného objektu do jedné hodiny po oznámení o narušení tohoto objektu, je mu za každou započatou hodinu účtováno 218,- Kč včetně DPH za jednoho bezpečnostního pracovníka v rámci fyzického střežení narušeného objektu. Tato cenová relace platí i pro případ, že klient oznámí poskytovateli poruchu EZS a požaduje fyzickou ostrahu nebo ji požaduje z jiného důvodu. Tato cenová relace platí dále i pro případ fyzické ostrahy fyzické osoby prostřednictvím zaměstnance poskytovatele po dobu přesahující jednu hodinu od přijetí signálu na PCO.

 

2.4.   Fakturace bude prováděna každý měsíc s lhůtou splatnosti 10 dní. Smlouvy s měsíční sjednanou cenou do 121,- Kč včetně DPH budou poskytovatelem fakturovány jednou za kalendářní čtvrtletí, a to vždy během prvního měsíce daného čtvrtletí s lhůtou splatnosti 10 dní. Za den úhrady je považován den, v němž byla  fakturovaná částka připsána na účet poskytovatele.       

 

Klient je oprávněn a povinen před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli fakturu - daňový doklad který:

·       nemá náležitosti stanovené aktuálně platným a účinným zákonem o DPH, nebo

·       jsou-li v něm uvedeny nesprávné údaje.

 

Ve vrácené faktuře - daňovém dokladu klient vyznačí důvod vrácení. Prodávající je povinen tuto fakturu - daňový doklad opravit, respektive vystavit nový. Oprávněným vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne odeslání opravené nebo nově vystavené faktury - daňového dokladu.

 

2.5. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši ceny za služby poskytované poskytovatelem dle smlouvy o zajištění ostrahy objektu prostřednictvím pultu centrální ostrahy a k výši nájemného tak, že poskytovatel je za trvání tohoto smluvního vztahu vždy k 1. lednu příslušného roku, počínaje 1. lednem 2022, oprávněn jednostranně zvýšit cenu poskytovaných služeb a nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení ceny poskytovaných služeb a nájemného oznámí poskytovatelklientovi písemnou formou tak, že listinu o změně výše ceny poskytovaných služeb a nájemného zašle doporučeně klientovi na adresu uvedenou ve smlouvě jako bydliště klienta.

 

2.6. V případě porušení povinnosti platit v souladu s touto smlouvou řádně cenu za jakékoliv služby poskytované poskytovatelem na základě smlouvy o zajištění ostrahy objektu prostřednictvím pultu centrální ostrahy, včetně nájemného,je klient povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

 

3.     Závazky, odpovědnost

 

Poskytovatel:

 

3.1    Je povinen od doby převzetí chráněného objektu na PCO provádět jeho nepřetržité sledování, není-li ve  smlouvě sjednán jiný režim. Obdobná povinnost poskytovatele je dána v případě monitorování fyzické osoby.

 

3.2.   Je povinen v případě signalizované technické závady vyrozumět klienta o této skutečnosti, a to nejdéle v následující pracovní den. Je-li pro závadu systém EZS mimo funkci, spojí se s pracovníkem klienta v nejkratším možném čase a navrhne klientovi náhradní střežení objektu pochůzkou nebo plné fyzické střežení. Tato služba se účtuje zvlášť. Při střežení pochůzkou nenese poskytovatel odpovědnost za škody, vzniklé vniknutím do objektu v době mezi prováděnými kontrolami. Rovněž nenese odpovědnost za objekt, pokud nebyla závada odstraněna a nebyla sjednána náhradní služba.

 

3.3.   Je povinen v případě přijetí signálu o narušení objektu vyslat zásahovou skupinu tak, aby do místa objektu dorazila pokud možno v co nejkratším předpokládaném čase a provedla kontrolní úkony. Obdobná povinnost poskytovatele je dána v případě monitorování fyzické osoby.

 

3.4.   Je povinen v případě narušení objektu střežit objekt do příchodu pověřeného pracovníka klienta.

 

3.5.   V případě poruchy je povinen být nápomocen klientu při jejím odstranění.

 

3.6.   Nese odpovědnost za škody, které vzniknou klientu z důvodu narušení objektu, k němuž došlo v důsledku neplnění smluvních povinností zaměstnanci poskytovatele.

 

3.7.   Nenese odpovědnost za technický stav systému EZS a za chyby přenosových cest způsobující opožděné či neúspěšně přenesené zprávy či data. Poruchy systému EZS nebo chyby přenosových cest způsobující opožděné či neúspěšně přenesené zprávy či data se považují za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Takto se za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku považují mimo jiné též výpadky systému EZS a chyby přenosových cest způsobené v důsledku klimatických jevů, náhlých výrazných změn počasí, rušení externími vlivy (např. rušení v důsledku interference s vysílači třetích subjektů), atd.   

 

3.8.   Je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že klient neposkytl nutnou součinnost pro plnění smlouvy, zejména pokud klient nebo vlastník předmětného objektu neumožnil umístění potřebného zařízení pro poskytování služeb anebo neumožnil přístup k místu instalace nebo k umístěnému zařízení, nebo nezajistil potřebnou součinnost monitorované osoby. Za takové neposkytnutí přiměřené součinnosti se považuje i ohrožující, hrubé nebo neuctivé chování vůči zaměstnancům či dodavatelům poskytovatele.

 

3.9.   Předpokládaný skutečný dojezdový čas se počítá od doby příchodu oznámení o narušení objektu (případně od doby příchodu oznámení od monitorované osoby) na pult centrální ostrahy poskytovatele. S odkazem na ujednání odst. 3.3 a 3.20 těchto VOP si pro účely stanovení předpokládaného dojezdového času v každém konkrétním případě poskytovatel vyhrazuje právo od předpokládaného skutečného dojezdového času, stanoveného výše uvedeným způsobem, odečíst jednu minutu. Předpokládaným dojezdovým časem dle této smlouvy se rozumí skutečný dojezdový čas po odečtení jedné minuty. Předpokládaný dojezdový čas takto vypočítaný obě smluvní strany akceptují s tím, že Klient bere na vědomí, že tento předpokládaný sjednaný dojezdový čas, je časovým údajem orientačním, který nelze vždy s ohledem na klimatické, dopravní a jiné podmínky ze strany Poskytovatele dodržet.

 

 

Klient:

 

3.10. Je povinen uhradit poskytovateli cenu za poskytnuté služby v smluvním rozsahu a dohodnutých termínech. Nedodržení tohoto bodu je považováno za podstatné porušení povinností klienta vyplývajících pro něj z této smlouvy.

 

3.11. Je povinen dodržovat technický a metodický režim obsluhy EZS při opouštění objektu a návratu do něj. K tomu je povinen zajistit plnou informovanost obsluhujících pracovníků do úrovně rozeznání poruchy, indikované na klávesnici.

 

3.12. Je povinen řádně pečovat na svůj náklad o zařízení tak, aby nedošlo k jeho zneužití, odcizení, ztrátě, zničení či poškození. Náklady na odstranění poruch a náklady na údržbu nese v celém rozsahu klient, a to jak v případě koupě, tak v případě nájmu vysílače či přenosového EZS. Náklady na údržbu se rozumí též náklady spojené s pravidelnou výměnou baterií. Dojde-li k odcizení, ztrátě, zničení či poškození zařízení, je klient povinen nahradit poskytovateli veškeré tím vzniklé škody, přímé i nepřímé, což zahrnuje při odcizení, ztrátě nebo zničení zařízení, nikoli však výlučně, cenu zařízení dle ceníku společnosti, která modul dodala, platného v okamžiku, kdy se poskytovatel o této skutečnosti dozvěděl. Zařízení, které je v nájmu, zůstává po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení ve vlastnictví poskytovatele.

 

3.13.  Následně, po oznámení poskytovatele o závadě EZS nebo přenosové cesty, je klient povinen urychleně zajistit uvedení zařízení do bezvadného funkčního stavu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé opomenutím této povinnosti ze strany klienta.

 

3.14. Je povinen přeladit na své náklady svůj vysílač a EZS na patřičnou frekvenci odpovídající PCO poskytovatele v případě, že v důsledku jakéhokoliv rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu či    jakéhokoliv jiného příslušného správního orgánu či jiné veřejnoprávní autority dojde ke změně frekvence, na které pracuje PCO poskytovatele. 

 

3.15. Je povinen znát kód objektu, pod nímž jeho EZS komunikuje s PCO. Tohoto kódu používá k autentizaci veškerých důležitých informací, hlášených na PCO, zejména pak sdělení o opravách, krátkodobém odpojení systému a odvolání poplachu pro omyl obsluhy. Toto je považováno za kvalifikovaný způsob odvolání poplachu.

 

TENTO KÓD JE KLIENT POVINEN UDRŽOVAT V TAJNOSTI!

 

3.16.  Je povinen zajistit, aby pro případ narušení objektu vždy byl k dispozici pracovník kompetentní k přijetí informace o narušení a schopný rozhodnout o dalším postupu. V opačném případě je rozuměn se střežením až do příchodu pověřeného pracovníka ve smyslu odst. 2.3.

 

3.17.  Je povinen aktualizovat formou písemného či e-mailového sdělení poskytovateli veškeré nastalé změny.
 

Jde zejména o:

 • změny kontaktních osob
 • změny telefonních čísel
 • změnu uživatelského subjektu
 • změnu přístupových cest k objektu
 • oplocení objektu (pes v objektu)
 • jakoukoliv výměnu zámků v objektu, od kterého byly poskytovateli poskytnuty klíče
 • změnu dispozice systému EZS 
 • dlouhodobé odpojení či ukončení činnosti klienta v objektu
 • jakoukoliv výměnu zámků v objektu, který obývá monitorovaná osoba, a od kterého byly poskytovateli poskytnuty klíče.

 

Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé z opomenutí této smluvní povinnosti, přičemž     klient toto podpisem smlouvy výslovně bere na vědomí. Pokud jde o změny v kontaktních osobách,  klient bude mít na požádání v provozovně poskytovatele na adrese Kašparova 186/23,
Liberec 6, PSČ 460 06,
k dispozici formulář zápisu o kontaktních osobách, nebo změnu nahlásí emailem na emailovou adresu info@ddsecurity.cz s tím, že ze strany klienta bude splněna povinnost  nahlásit změnu v kontaktních osobách až ve chvíli, kdy bude osobou oprávněnou jednat za klienta o  dané změně učiněn zápis ve formuláři - zápisu o kontaktních osobách. Z hlediska bezproblémového  poskytování služeb ze strany poskytovatele je tato ohlašovací povinnost klienta zcela zásadní, což klient bere na vědomí.   

 

3.18.  Je povinen uchovávat dokumentaci o systému EZS, kterou obdrží od instalační firmy, zejména pak nákres dispozice objektu s rozmístěním čidel a jejich přiřazením do zón.

 

3.19.   V případě ukončení smlouvy je klient povinen zajistit odpojení svého EZS od PCO poskytovatele, a to v době nejdéle do jednoho týdne po ukončení platnosti smlouvy. V případě úmyslného i neúmyslného nesplnění této povinnosti je odpovědný za všechny škody, které z této příčiny vzniknou jemu, poskytovateli či třetím osobám.

 

3.20.   Klient souhlasí s tím, že v případě, kdy na PCO přijde signál ,,POPLACH'' dispečer se bude řídit pokyny, které si klient stanovil ve smlouvě.

3.21.   V případě nutnosti lze použít pro kontakt s agenturou mobilní tel. č.: 602 101 328, 777 780 489.

 

 

 

4.     Nájem vysílače nebo EZS

 

4.1.    V případě, že klient v rámci smlouvy žádá o poskytnutí vysílače nebo EZS do nájmu, poskytovatel za úplatu dodá klientovi zařízení požadované klientem včetně vybavení a instalace za předem dohodnutou cenu.

 

4.2.   V případě nájmu vysílače nebo EZS je poskytovatel povinen:

·        dodat ve sjednané lhůtě zařízení požadované klientem, včetně příslušenství.

·        zabezpečit radiové připojení EZS, jehož majitelem a provozovatelem je klient, k PCO, jehož je poskytovatel majitelem.

·        připojit pronajatý radiový modul na svůj PCO ve stanoveném termínu.

·        u připojeného objektu s nainstalovaným EZS klienta trvale monitorovat stav radiového objektového zařízení a v případě zjištěné závady neprodleně informovat klienta a navrhnout řešení.  

 

4.3.    V případě nájmu vysílače nebo EZS je klient povinen:

·        zaplatit ve stanoveném termínu dohodnutou cenu za pronájem a aktivaci radiového modulu.

·        vyvarovat se jakéhokoliv svévolného zásahu do tohoto zařízení.

·        neprodleně hlásit poskytovateli jakoukoli okolnost, která může mít vliv na chod zařízení, zejména pak výpadky el. sítě, opravy EZS, opravy el. rozvodné sítě a stavební úpravy, které vyžadují manipulaci s anténním systémem.

·        používat zařízení výhradně k účelu stanovenému touto smlouvou.

·        po ukončení nájemního vztahu umožnit demontáž daného zařízení, a to do 7 kalendářních dnů. V případě neumožnění demontáže v dané lhůtě je klient povinen zaplatit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.250,- Kč včetně DPH.

·        po ukončení nájemního vztahu vrátit shora uvedeným způsobem zařízení nepoškozené, bez známek opotřebení a používání, kompletní a pokud možno v původním obalu, včetně příslušenství, návodu, instalačního SW, atd. V případě nedodržení byť jen jedné z povinností, vyplývajících pro klienta z předchozí věty, je klient povinen zaplatit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.250,- Kč včetně DPH.

 

4.4.   V případě nájmu vysílače nebo EZS je klientovi účtován při podpisu smlouvy jednorázový poplatek za instalaci ve výši 3.630,- Kč          včetně DPH.Celková cena za aktivaci radiového modulu je účtována na základě faktury -  daňového dokladu, vystaveného poskytovatelem.

 

4.5.   V ceně nájemného je zahrnuto:

·        pronájem a aktivace radiového modulu (vysílačka)

·        dodání příslušenství – anténa, kabeláž, záložní zdroj elektrické energie (baterie) a napájecí zdroj.

·        montáž.

 

 

5.     Koupěvysílače nebo EZS

 

5.1.   V případě, že klient v rámci smlouvy žádá o koupi vysílače nebo EZS, poskytovatel za kupní cenu dodá klientovi zařízení požadované klientem včetně vybavení a instalace za předem dohodnutou kupní cenu

 

5.2.   V případě koupě vysílače nebo EZS je poskytovatel povinen:

 

·        dodat ve sjednané lhůtě klientovi zařízení požadované klientem, včetně příslušenství.

·        zabezpečit radiové připojení EZS, jehož majitelem a provozovatelem je klient, k PCO, jehož je poskytovatel majitelem.

·        připojit prodaný radiový modul na svůj PCO v dohodou stanoveném termínu.

·        u připojeného objektu s nainstalovaným EZS klienta trvale monitorovat stav radiového objektového zařízení a v případě zjištěné závady neprodleně zajistit servisní zásah ke zjednání nápravy max. do 12 hodin.

 

5.3.     Poskytovatel je i nadále výhradním regionálním uživatelem radiové frekvence, na níž pracuje PCO, a to na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem dle příslušné právní úpravy zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

 

5.4.     V případě koupě vysílače nebo EZS je klient povinen:

 

·        zaplatit ve stanoveném termínu dohodnutou kupní cenu za dodané zařízení včetně příslušenství.

·        vyvarovat se jakéhokoliv svévolného zásahu do tohoto zařízení.

·        neprodleně hlásit poskytovateli jakoukoli okolnost, která může mít vliv na chod zařízení, zejména pak výpadky el. sítě, opravy EZS, opravy el. rozvodné sítě a stavební úpravy, které vyžadují manipulaci s anténním systémem.

·           používat zařízení výhradně k účelu stanoveného touto smlouvou.

 

5.5.   Celková kupní cena zařízení požadovaného klientem je účtována na základě faktury -  daňového dokladu, vystaveného poskytovatelem.

 

5.6. Jedná-li se o objekt ve vlastnictví klienta, který slouží k podnikatelským aktivitám klienta, je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtována DPH v zákonem stanovené základní sazbě.

 

5.7. Jde-li o objekt, který je určen výhradně k soukromému užívání (bydlení), je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtována DPH v zákonem stanovené snížené sazbě.

 

5.8.  V kupní ceně je zahrnuto:

 

·        koupě radiového objektového modulu (vysílačky).

·        koupě příslušenství – anténa, kabeláž, záložní zdroj elektrické energie (baterie) a napájecí zdroj.

·         montáž.

 

5.9. Odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení se řídí příslušnými zákonnými        ustanoveními. Klient je povinen oznámit zjevné vady prodaného zařízení ve lhůtě 5 pracovních dnů od  data předání s tím, že je povinen uvést podrobný popis předmětné vady. Skryté vady musí být oznámeny bez zbytečného  odkladu , a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace doporučeně odeslána na adresu  pobočky poskytovatele v Liberci D&D SECURITY, a.s., Kašparova 186/23, Liberec 6, PSČ 460 06 nebo emailem na: info@ddsecurity.cz. Reklamace klienta o vadách prodaného zařízení musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci objednávky/ dílčí smlouvy, číslo faktury, popis vady, kdy byla vada zjištěna a jak se projevuje a musí být doložena potřebnými přílohami, prokazujícími existenci vady. Je-li v konkrétním případě dána odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení, postupuje se při odstraňování vady tak, že zařízení je buď na místě opraveno, nebo sejmuto a nahrazeno jiným, plně funkčním výrobkem. Sejmutý modul je odeslán k opravě a po otestování vrácen na původní místo. Není-li v konkrétním případě dána odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení, postupuje se při odstraňování vady obdobně s tím, že veškeré nezbytné provedené úkony jsou následně klientovi vyfakturovány, resp. přefakturovány jedná-li se o plnění od subdodavatelů poskytovatele.

 

 

6. Obchodní tajemství, důvěrné informace a osobní údaje

 

6.1. Smluvní strany si v průběhu a v souvislosti s poskytováním služeb podle smlouvy mohou vzájemně sdělit nebo zpřístupnit skutečnosti tvořící obchodní tajemství podle ustanovení 504 Občanského zákoníku, tj. konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti (dále jen „obchodní tajemství“) a dále informace obchodní, marketingové, ekonomické, právní, technické, výrobní, výzkumné, vývojové nebo inovační povahy, které nejsou veřejně známé nebo přístupné, a jejich sdělení nebo zpřístupnění třetí osobě může smluvní straně, která je jejich vlastníkem, způsobit škodu (dále jen „důvěrné informace“).  Kterákoliv ze smluvních stran může být smluvní stranou sdělující nebo zpřístupňující důvěrné informace (dále také jen „sdělující smluvní strana“) nebo smluvní stranou přijímající důvěrné informace (dále také jen „přijímající smluvní strana“), a to podle toho, zda v konkrétním případě druhé smluvní straně sděluje nebo zpřístupňuje svá obchodní tajemství nebo důvěrné informace, nebo zda v konkrétním případě od druhé smluvní strany přijímá její obchodní tajemství nebo důvěrné informace.

 

6.2. Přijímající smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství a důvěrných informacích sdělující smluvní strany, a to až do doby, kdy se tyto chráněné skutečnosti a informace stanou veřejně známými nebo přístupnými za předpokladu, že se tak nestane porušením mlčenlivosti přijímající smluvní stranou podle této smlouvy.

 

6.3. Přijímající smluvní strana použije obchodní tajemství a důvěrné informace sdělující smluvní strany pouze pro účely řádného plnění této smlouvy a nebude je dále rozšiřovat nebo reprodukovat, nesdělí nebo nezpřístupní je třetí osobě a ani je nevyužije pro sebe nebo pro třetí osobu s výjimkou uvedenou v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

 

6.4. Přijímající smluvní strana omezí na nezbytné minimum počet svých zaměstnanců a členů svých orgánů pro styk s obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi sdělující smluvní strany a přijme účinná opatření pro zamezení jejich úniku. Přijímající smluvní strana se zavazuje zajistit, aby i tyto osoby byly informovány o povaze těchto chráněných skutečností a informací a zachovávaly o nich mlčenlivost.

 

6.5. Povinnosti smluvních stran podle tohoto článku VOP týkající se ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací, platí po celou dobu trvání této smlouvy, a dále po jejím ukončení.

 

6.6. Povinnosti smluvních stran podle tohoto článku VOP týkající se ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací se nevztahují na skutečnosti a informace, které:

 

a) mohou být sděleny nebo zpřístupněny bez porušení této smlouvy

b) byly písemným souhlasem sdělující smluvní strany zproštěny těchto omezení

c) jsou veřejně známy nebo přístupny nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti nebo úmyslným jednáním přijímající smluvní strany

d) přijímající smluvní strana zná dříve, než je sdělí nebo zpřístupní sdělující smluvní strana, nebo

e) je přijímající smluvní strana povinna sdělit nebo zpřístupnit na základě zákona, rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné moci.

 

6.7. Smluvní strany se zavazují, že pokud v průběhu poskytování služeb podle smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich zaměstnanci nebo členové jejich orgánů do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 5b., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů"), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušily zákon o ochraně osobních údajů.

 

6.8. Povinnosti smluvních stran vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku smlouvy dotčeny.

 

6.9. V případě, že kterákoliv smluvní strana prokazatelně poruší některou z povinností uvedených v tomto čl. 6. VOP, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, maximálně však 100.000,- Kč. 

 

 

 

7. Ochrana osobních údajů

 

Poskytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou následující:

 

 

a) Správce osobních údajů

 

D & D SECURITY, a.s.    

se sídlem:         Praha 2 – Vinohrady, Blanická 1008/28 PSČ 120 00

zastoupená:       panem Josefem Urbanem, statutární ředitel

IČ:       286 64 752      

DIČ:     CZ 28664752

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl B, vložka 14497

 

 

b) Právní základ pro zpracování

 

Smlouva o zajištění ostrahy objektu, monitorování fyzické osoby a dalších služeb uskutečněných prostřednictvím pultu centrální ostrahy.

 

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

 

 

c) Účel zpracování

 

Poskytování služeb střežení objektu klienta, nebo monitorování fyzické osoby, případně další služby a to prostřednictvím pultu centrální ostrahy podle smlouvy uzavřené s klientem.

 

 

 

 

d) Příjemci osobních údajů

 

 • Orgány veřejné moci (např. policie, soud)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 

 

e) Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

 

f) Práva klienta

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

 

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

 

 

8.     Společná ustanovení

 

8.1.   Poskytovatel je oprávněn zajišťovat předmět smlouvy na základě platné licence.

 

8.2.   Poskytovatel je výhradním regionálním uživatelem radiové frekvence, na níž pracuje PCO, a to na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem dle příslušné právní úpravy zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

 

8.3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat o předmětu činnosti místně příslušné oddělení Policie ČR.

 

8.4.  Tato smlouva neupravuje podmínky instalace zařízení EZS. Tyto jsou předmětem zvláštní smlouvy klienta s firmou zajišťující instalaci.

8.5.  Při předání předmětného objektu poskytovateli na počátku spolupráce, jakož i při předání předmětného objektu klientovi při ukončení spolupráce, bude účastníky sepsán a podepsán zápis o předání/převzetí objektu, který bude tvořit přílohu k této smlouvě. V případě poskytování služby spočívající v monitorování fyzické osoby nebude mezi účastníky protokol o předání/převzetí objektu či jiný obdobný protokol sepisován.  

 

8.6.  V případě zániku tohoto smluvního vztahu odstoupením od smlouvy, učiněného jednou či druhou stranou, nejsou smluvní strany povinny vzájemně si vracet to, co již bylo podle této smlouvy a v souladu s ní plněno. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny splnit veškeré své povinnosti v souladu s touto smlouvou až do data platného odstoupení od smlouvy, tj. do data doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

 

8.7.   Je-li klientem právnická osoba, doručování veškerých písemností se děje na adresu sídla klienta uvedenou v této smlouvě. Je-li klientem fyzická osoba (jak podnikající, tak nepodnikající), doručování veškerých písemností se děje na adresu bydliště klienta uvedenou v této smlouvě. V případě změny doručovací adresy je klient povinen tuto skutečnost poskytovateli nahlásit s tím, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nedodržení této povinnosti ze strany klienta. V případě nepřevzetí zásilky ze strany klienta, a to z jakéhokoliv důvodu, se za den doručení považuje desátý den od vypravení zásilky k poštovní přepravě. 

 

8.8.   Pro všechny případy, kde je mezi smluvními stranami dle této smlouvy a VOP sjednána povinnost klienta zaplatit smluvní pokutu, platí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu celé škody, která vznikla poskytovateli v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena  povinnost platit smluvní pokutu. V takovém případě právo na náhradu škody trvá v plné výši. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu poskytovatele zaslanou na doručovací adresu klienta uvedenou ve smlouvě (viz odst. 8.7 VOP) s tím, že v případě nepřevzetí výzvy se za den doručení považuje desátý den od vypravení výzvy k poštovní přepravě.         

 

8.9.   Není-li ve smlouvě nebo ve VOP stanoveno jinak, řídí se účastníci smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží klient a jeden poskytovatel.

 

8.11. Není-li stanoveno jinak, počíná platnost této smlouvy dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dnem protokolárního předání objektu poskytovateli ke střežení. Nezbytnou podmínkou pro podpis předávacího protokolu je předání nákresu rozmístění čidel a jejich přiřazení do zón poskytovateli.

 

8.12. Nájemní smlouva či kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem  instalace zařízení určeného dle požadavku klienta na objekt klienta.

 

8.13. Smluvní strany se dohodly na tříměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď musí mít písemnou formu a výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit dále buď dohodou, nebo výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou v případě hrubého porušení smluvních povinností kteréhokoliv účastníka s tím, že za hrubé porušení povinností se považuje zejména řádné nesplnění povinností vyplývajících pro smluvní strany z odst. 3.3, 3.10 a 3.13 VOP. Možnost ukončení smluvního vztahu výpovědí smlouvy se však nevztahuje na kupní smlouvu na vysílač nebo EZS.

 

8.14. Klient podpisem této smlouvy bere na vědomí, že nefunkčnost EZS není důvodem zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou a VOP. Nefunkčnost EZS se považuje za okolnost vylučující odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

8.15. Pokud mezi poskytovatelem a klientem - spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu ze Smlouvy o zajištění ostrahy objektu, monitorování fyzické osoby a dalších služeb uskutečněných prostřednictvím pultu centrální ostrahy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

 

8.16.  VOP nabývají účinnosti dne 17. června 2021

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI D & D SECURITY, a.s., PLATNÉ OD 17.ČERVNA 2021 (dále jen VOP) FIRMY

 

 

1.    Předmět smlouvy

 

1.1.    Poskytovatel se zavazuje provádět střežení objektu klienta, nebo monitorování fyzické osoby, případně další služby, a to prostřednictvím svého pultu centrální ostrahy (dále jen PCO) s následným fyzickým zásahem v případě přijetí signálu na PCO. Zásah se provádí s cílem zadržet narušitele, a zabránit následným škodám se současným vyrozuměním majitele a místně příslušného oddělní Policie ČR, či jiné záchranné složky potřebné k zásahu. Pokud je poskytovatelem prováděno monitorování fyzické osoby, zásah se provádí s cílem poskytnout nezbytnou pomoc fyzické osobě.

 

1.2.    Při narušení objektu poskytovatel střeží objekt do příchodu klientova pověřeného pracovníka.

 

1.3.    Poskytovatel se zavazuje být nápomocen při připojování klientova zabezpečovacího systému (dále EZS).

 

 

2.     Cena a způsob úhrady

 

2.1.   Ke všem cenám uvedeným v těchto VOP, jakož i ve smlouvě samotné, bude připočtena DPH dle sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

2.2.   Cena za služby poskytované poskytovatelem je určena měsíční paušální částkou, v rámci které je poskytovatelem poskytováno nepřetržité monitorování objektu či fyzické osoby, výjezdy k fyzické  osobě či k prokazatelně narušenému objektu, ke kterému byla přivolána Policie ČR, nebo jiná záchranná složka, a jedna hodina fyzického střežení. Za každý další výjezd zásahové skupiny účtuje  poskytovatel klientovi částku uvedenou ve smlouvě. Poplach vyvolaný obsluhou lze zrušit dle odst. 3.15,  3.20 a 3.21 VOP. 

 

2.3.   V případě, že se klient nebo jím určená osoba nedostaví do předmětného objektu do jedné hodiny po oznámení o narušení tohoto objektu, je mu za každou započatou hodinu účtováno 180,- Kč + DPH za jednoho bezpečnostního pracovníka v rámci fyzického střežení narušeného objektu. Tato cenová relace platí i pro případ, že klient oznámí poskytovateli poruchu EZS a požaduje fyzickou ostrahu nebo ji požaduje z jiného důvodu. Tato cenová relace platí dále i pro případ fyzické ostrahy fyzické osoby prostřednictvím zaměstnance poskytovatele po dobu přesahující jednu hodinu od přijetí signálu na PCO.

 

2.4.   Fakturace bude prováděna každý měsíc s lhůtou splatnosti 10 dní. Smlouvy s měsíční sjednanou cenou do 100,- Kč + DPH budou poskytovatelem fakturovány jednou za kalendářní čtvrtletí, a to vždy během prvního měsíce daného čtvrtletí s lhůtou splatnosti 10dní. Za den úhrady je považován den, v němž byla  fakturovaná částka připsána na účet poskytovatele.       

 

Klient je oprávněn a povinen před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli fakturu - daňový doklad který:

·       nemá náležitosti stanovené aktuálně platným a účinným zákonem o DPH, nebo

·       jsou-li v něm uvedeny nesprávné údaje.

 

Ve vrácené faktuře - daňovém dokladu klient vyznačí důvod vrácení. Prodávající je povinen tuto fakturu - daňový doklad opravit, respektive vystavit nový. Oprávněným vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne odeslání opravené nebo nově vystavené faktury - daňového dokladu.

 

2.5. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši ceny za služby poskytované poskytovatelem dle smlouvy o zajištění ostrahy objektu prostřednictvím pultu centrální ostrahy a k výši nájemného tak, že poskytovatel je za trvání tohoto smluvního vztahu vždy k 1. lednu příslušného roku, počínaje 1. lednem 2022 oprávněn jednostranně zvýšit cenu poskytovaných služeb a nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení ceny poskytovaných služeb a nájemného oznámí poskytovatelklientovi písemnou formou tak, že listinu o změně výše ceny poskytovaných služeb a nájemného zašle doporučeně klientovi na adresu uvedenou ve smlouvě jako bydliště klienta.

 

2.6. V případě porušení povinnosti platit v souladu s touto smlouvou řádně cenu za jakékoliv služby poskytované poskytovatelem na základě smlouvy o zajištění ostrahy objektu prostřednictvím pultu centrální ostrahy, včetně nájemného,je klient povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

 

3.     Závazky, odpovědnost

 

Poskytovatel:

 

3.1    Je povinen od doby převzetí chráněného objektu na PCO provádět jeho nepřetržité sledování, není-li ve  smlouvě sjednán jiný režim. Obdobná povinnost poskytovatele je dána v případě monitorování fyzické osoby.

 

3.2.   Je povinen v případě signalizované technické závady vyrozumět klienta o této skutečnosti, a to nejdéle v následující pracovní den. Je-li pro závadu systém EZS mimo funkci, spojí se s pracovníkem klienta v nejkratším možném čase a navrhne klientovi náhradní střežení objektu pochůzkou nebo plné fyzické střežení. Tato služba se účtuje zvlášť. Při střežení pochůzkou nenese poskytovatel odpovědnost za škody, vzniklé vniknutím do objektu v době mezi prováděnými kontrolami. Rovněž nenese odpovědnost za objekt, pokud nebyla závada odstraněna a nebyla sjednána náhradní služba.

 

3.3.   Je povinen v případě přijetí signálu o narušení objektu vyslat zásahovou skupinu tak, aby do místa objektu dorazila pokud možno v co nejkratším předpokládaném čase a provedla kontrolní úkony. Obdobná povinnost poskytovatele je dána v případě monitorování fyzické osoby.

 

3.4.   Je povinen v případě narušení objektu střežit objekt do příchodu pověřeného pracovníka klienta.

 

3.5.   V případě poruchy je povinen být nápomocen klientu při jejím odstranění.

 

3.6.   Nese odpovědnost za škody, které vzniknou klientu z důvodu narušení objektu, k němuž došlo v důsledku neplnění smluvních povinností zaměstnanci poskytovatele.

 

3.7.   Nenese odpovědnost za technický stav systému EZS a za chyby přenosových cest způsobující opožděné či neúspěšně přenesené zprávy či data. Poruchy systému EZS nebo chyby přenosových cest způsobující opožděné či neúspěšně přenesené zprávy či data se považují za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Takto se za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku považují mimo jiné též výpadky systému EZS a chyby přenosových cest způsobené v důsledku klimatických jevů, náhlých výrazných změn počasí, rušení externími vlivy (např. rušení v důsledku interference s vysílači třetích subjektů), atd.   

 

3.8.   Je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že klient neposkytl nutnou součinnost pro plnění smlouvy, zejména pokud klient nebo vlastník předmětného objektu neumožnil umístění potřebného zařízení pro poskytování služeb anebo neumožnil přístup k místu instalace nebo k umístěnému zařízení, nebo nezajistil potřebnou součinnost monitorované osoby. Za takové neposkytnutí přiměřené součinnosti se považuje i ohrožující, hrubé nebo neuctivé chování vůči zaměstnancům či dodavatelům poskytovatele.

 

3.9.   Předpokládaný skutečný dojezdový čas se počítá od doby příchodu oznámení o narušení objektu (případně od doby příchodu oznámení od monitorované osoby) na pult centrální ostrahy poskytovatele. S odkazem na ujednání odst. 3.3 a 3.20 těchto VOP si pro účely stanovení předpokládaného dojezdového času v každém konkrétním případě poskytovatel vyhrazuje právo od předpokládaného skutečného dojezdového času, stanoveného výše uvedeným způsobem, odečíst jednu minutu. Předpokládaným dojezdovým časem dle této smlouvy se rozumí skutečný dojezdový čas po odečtení jedné minuty. Předpokládaný dojezdový čas takto vypočítaný obě smluvní strany akceptují s tím, že Klient bere na vědomí, že tento předpokládaný sjednaný dojezdový čas, je časovým údajem orientačním, který nelze vždy s ohledem na klimatické, dopravní a jiné podmínky ze strany Poskytovatele dodržet.

 

 

Klient:

 

3.10. Je povinen uhradit poskytovateli cenu za poskytnuté služby v smluvním rozsahu a dohodnutých termínech. Nedodržení tohoto bodu je považováno za podstatné porušení povinností klienta vyplývajících pro něj z této smlouvy.

 

3.11. Je povinen dodržovat technický a metodický režim obsluhy EZS při opouštění objektu a návratu do něj. K tomu je povinen zajistit plnou informovanost obsluhujících pracovníků do úrovně rozeznání poruchy, indikované na klávesnici.

 

3.12. Je povinen řádně pečovat na svůj náklad o zařízení tak, aby nedošlo k jeho zneužití, odcizení, ztrátě, zničení či poškození. Náklady na odstranění poruch a náklady na údržbu nese v celém rozsahu klient, a to jak v případě koupě, tak v případě nájmu vysílače či přenosového EZS. Náklady na údržbu se rozumí též náklady spojené s pravidelnou výměnou baterií. Dojde-li k odcizení, ztrátě, zničení či poškození zařízení, je klient povinen nahradit poskytovateli veškeré tím vzniklé škody, přímé i nepřímé, což zahrnuje při odcizení, ztrátě nebo zničení zařízení, nikoli však výlučně, cenu zařízení dle ceníku společnosti, která modul dodala, platného v okamžiku, kdy se poskytovatel o této skutečnosti dozvěděl. Zařízení, které je v nájmu, zůstává po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení ve vlastnictví poskytovatele.

 

3.13.  Následně, po oznámení poskytovatele o závadě EZS nebo přenosové cesty, je klient povinen urychleně zajistit uvedení zařízení do bezvadného funkčního stavu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé opomenutím této povinnosti ze strany klienta.

 

3.14. Je povinen přeladit na své náklady svůj vysílač a EZS na patřičnou frekvenci odpovídající PCO poskytovatele v případě, že v důsledku jakéhokoliv rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu či    jakéhokoliv jiného příslušného správního orgánu či jiné veřejnoprávní autority dojde ke změně frekvence, na které pracuje PCO poskytovatele. 

 

3.15. Je povinen znát kód objektu, pod nímž jeho EZS komunikuje s PCO. Tohoto kódu používá k autentizaci veškerých důležitých informací, hlášených na PCO, zejména pak sdělení o opravách, krátkodobém odpojení systému a odvolání poplachu pro omyl obsluhy. Toto je považováno za kvalifikovaný způsob odvolání poplachu.

 

TENTO KÓD JE KLIENT POVINEN UDRŽOVAT V TAJNOSTI!

 

3.16.  Je povinen zajistit, aby pro případ narušení objektu vždy byl k dispozici pracovník kompetentní k přijetí informace o narušení a schopný rozhodnout o dalším postupu. V opačném případě je rozuměn se střežením až do příchodu pověřeného pracovníka ve smyslu odst. 2.3.

 

3.17.  Je povinen aktualizovat formou písemného či e-mailového sdělení poskytovateli veškeré nastalé změny.
 

Jde zejména o:

 • změny kontaktních osob
 • změny telefonních čísel
 • změnu uživatelského subjektu
 • změnu přístupových cest k objektu
 • oplocení objektu (pes v objektu)
 • jakoukoliv výměnu zámků v objektu, od kterého byly poskytovateli poskytnuty klíče
 • změnu dispozice systému EZS 
 • dlouhodobé odpojení či ukončení činnosti klienta v objektu
 • jakoukoliv výměnu zámků v objektu, který obývá monitorovaná osoba, a od kterého byly poskytovateli poskytnuty klíče.

 

Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé z opomenutí této smluvní povinnosti, přičemž     klient toto podpisem smlouvy výslovně bere na vědomí. Pokud jde o změny v kontaktních osobách,  klient bude mít na požádání v provozovně poskytovatele na adrese Kašparova 186/23,
Liberec 6, PSČ 460 06,
k dispozici formulář zápisu o kontaktních osobách, nebo změnu nahlásí emailem na emailovou adresu info@ddsecurity.cz s tím, že ze strany klienta bude splněna povinnost  nahlásit změnu v kontaktních osobách až ve chvíli, kdy bude osobou oprávněnou jednat za klienta o  dané změně učiněn zápis ve formuláři - zápisu o kontaktních osobách. Z hlediska bezproblémového  poskytování služeb ze strany poskytovatele je tato ohlašovací povinnost klienta zcela zásadní, což klient bere na vědomí.   

 

3.18.  Je povinen uchovávat dokumentaci o systému EZS, kterou obdrží od instalační firmy, zejména pak nákres dispozice objektu s rozmístěním čidel a jejich přiřazením do zón.

 

3.19.   V případě ukončení smlouvy je klient povinen zajistit odpojení svého EZS od PCO poskytovatele, a to v době nejdéle do jednoho týdne po ukončení platnosti smlouvy. V případě úmyslného i neúmyslného nesplnění této povinnosti je odpovědný za všechny škody, které z této příčiny vzniknou jemu, poskytovateli či třetím osobám.

 

3.20.   Klient souhlasí s tím, že v případě, kdy na PCO přijde signál ,,POPLACH'' dispečer se bude řídit pokyny, které si klient stanovil ve smlouvě.

3.21.   V případě nutnosti lze použít pro kontakt s agenturou mobilní tel. č.: 602 101 328, 777 780 489.

 

 

 

4.     Nájem vysílače nebo EZS

 

4.1.    V případě, že klient v rámci smlouvy žádá o poskytnutí vysílače nebo EZS do nájmu, poskytovatel za úplatu dodá klientovi zařízení požadované klientem včetně vybavení a instalace za předem dohodnutou cenu.

 

4.2.   V případě nájmu vysílače nebo EZS je poskytovatel povinen:

·        dodat ve sjednané lhůtě zařízení požadované klientem, včetně příslušenství.

·        zabezpečit radiové připojení EZS, jehož majitelem a provozovatelem je klient, k PCO, jehož je poskytovatel majitelem.

·        připojit pronajatý radiový modul na svůj PCO ve stanoveném termínu.

·        u připojeného objektu s nainstalovaným EZS klienta trvale monitorovat stav radiového objektového zařízení a v případě zjištěné závady neprodleně informovat klienta a navrhnout řešení.  

 

4.3.    V případě nájmu vysílače nebo EZS je klient povinen:

·        zaplatit ve stanoveném termínu dohodnutou cenu za pronájem a aktivaci radiového modulu.

·        vyvarovat se jakéhokoliv svévolného zásahu do tohoto zařízení.

·        neprodleně hlásit poskytovateli jakoukoli okolnost, která může mít vliv na chod zařízení, zejména pak výpadky el. sítě, opravy EZS, opravy el. rozvodné sítě a stavební úpravy, které vyžadují manipulaci s anténním systémem.

·        používat zařízení výhradně k účelu stanovenému touto smlouvou.

·        po ukončení nájemního vztahu umožnit demontáž daného zařízení, a to do 7 kalendářních dnů. V případě neumožnění demontáže v dané lhůtě je klient povinen zaplatit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč + DPH.

·        po ukončení nájemního vztahu vrátit shora uvedeným způsobem zařízení nepoškozené, bez známek opotřebení a používání, kompletní a pokud možno v původním obalu, včetně příslušenství, návodu, instalačního SW, atd. V případě nedodržení byť jen jedné z povinností, vyplývajících pro klienta z předchozí věty, je klient povinen zaplatit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč + DPH.

 

4.4.   V případě nájmu vysílače nebo EZS je klientovi účtován při podpisu smlouvy jednorázový poplatek za instalaci ve výši 3.000,- Kč + DPH. Celková cena za aktivaci radiového modulu je účtována na základě faktury -  daňového dokladu, vystaveného poskytovatelem.

 

4.5.   V ceně nájemného je zahrnuto:

·        pronájem a aktivace radiového modulu (vysílačka)

·        dodání příslušenství – anténa, kabeláž, záložní zdroj elektrické energie (baterie) a napájecí zdroj.

·        montáž.

 

 

5.     Koupěvysílače nebo EZS

 

5.1.   V případě, že klient v rámci smlouvy žádá o koupi vysílače nebo EZS, poskytovatel za kupní cenu dodá klientovi zařízení požadované klientem včetně vybavení a instalace za předem dohodnutou kupní cenu

 

5.2.   V případě koupě vysílače nebo EZS je poskytovatel povinen:

 

·        dodat ve sjednané lhůtě klientovi zařízení požadované klientem, včetně příslušenství.

·        zabezpečit radiové připojení EZS, jehož majitelem a provozovatelem je klient, k PCO, jehož je poskytovatel majitelem.

·        připojit prodaný radiový modul na svůj PCO v dohodou stanoveném termínu.

·        u připojeného objektu s nainstalovaným EZS klienta trvale monitorovat stav radiového objektového zařízení a v případě zjištěné závady neprodleně zajistit servisní zásah ke zjednání nápravy max. do 12 hodin.

 

5.3.     Poskytovatel je i nadále výhradním regionálním uživatelem radiové frekvence, na níž pracuje PCO, a to na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem dle příslušné právní úpravy zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

 

5.4.     V případě koupě vysílače nebo EZS je klient povinen:

 

·        zaplatit ve stanoveném termínu dohodnutou kupní cenu za dodané zařízení včetně příslušenství.

·        vyvarovat se jakéhokoliv svévolného zásahu do tohoto zařízení.

·        neprodleně hlásit poskytovateli jakoukoli okolnost, která může mít vliv na chod zařízení, zejména pak výpadky el. sítě, opravy EZS, opravy el. rozvodné sítě a stavební úpravy, které vyžadují manipulaci s anténním systémem.

·           používat zařízení výhradně k účelu stanoveného touto smlouvou.

 

5.5.   Celková kupní cena zařízení požadovaného klientem je účtována na základě faktury -  daňového dokladu, vystaveného poskytovatelem.

5.6. Jedná-li se o objekt ve vlastnictví klienta, který slouží k podnikatelským aktivitám klienta, je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtována DPH v zákonem stanovené základní sazbě.

 

5.7. Jde-li o objekt, který je určen výhradně k soukromému užívání (bydlení), je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtována DPH v zákonem stanovené snížené sazbě.

 

5.8.  V kupní ceně je zahrnuto:

 

·        koupě radiového objektového modulu (vysílačky).

·        koupě příslušenství – anténa, kabeláž, záložní zdroj elektrické energie (baterie) a napájecí zdroj.

·         montáž.

 

5.9. Odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení se řídí příslušnými zákonnými        ustanoveními. Klient je povinen oznámit zjevné vady prodaného zařízení ve lhůtě 5 pracovních dnů od  data předání s tím, že je povinen uvést podrobný popis předmětné vady. Skryté vady musí být oznámeny bez zbytečného  odkladu , a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace doporučeně odeslána na adresu  pobočky poskytovatele v Liberci D&D SECURITY, a.s., Kašparova 186/23, Liberec 6, PSČ 460 06 nebo emailem na: info@ddsecurity.cz. Reklamace klienta o vadách prodaného zařízení musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci objednávky/ dílčí smlouvy, číslo faktury, popis vady, kdy byla vada zjištěna a jak se projevuje a musí být doložena potřebnými přílohami, prokazujícími existenci vady. Je-li v konkrétním případě dána odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení, postupuje se při odstraňování vady tak, že zařízení je buď na místě opraveno, nebo sejmuto a nahrazeno jiným, plně funkčním výrobkem. Sejmutý modul je odeslán k opravě a po otestování vrácen na původní místo. Není-li v konkrétním případě dána odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení, postupuje se při odstraňování vady obdobně s tím, že veškeré nezbytné provedené úkony jsou následně klientovi vyfakturovány, resp. přefakturovány jedná-li se o plnění od subdodavatelů poskytovatele.

 

 

6. Obchodní tajemství, důvěrné informace a osobní údaje

 

6.1. Smluvní strany si v průběhu a v souvislosti s poskytováním služeb podle smlouvy mohou vzájemně sdělit nebo zpřístupnit skutečnosti tvořící obchodní tajemství podle ustanovení 504 Občanského zákoníku, tj. konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti (dále jen „obchodní tajemství“) a dále informace obchodní, marketingové, ekonomické, právní, technické, výrobní, výzkumné, vývojové nebo inovační povahy, které nejsou veřejně známé nebo přístupné, a jejich sdělení nebo zpřístupnění třetí osobě může smluvní straně, která je jejich vlastníkem, způsobit škodu (dále jen „důvěrné informace“).  Kterákoliv ze smluvních stran může být smluvní stranou sdělující nebo zpřístupňující důvěrné informace (dále také jen „sdělující smluvní strana“) nebo smluvní stranou přijímající důvěrné informace (dále také jen „přijímající smluvní strana“), a to podle toho, zda v konkrétním případě druhé smluvní straně sděluje nebo zpřístupňuje svá obchodní tajemství nebo důvěrné informace, nebo zda v konkrétním případě od druhé smluvní strany přijímá její obchodní tajemství nebo důvěrné informace.

 

6.2. Přijímající smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství a důvěrných informacích sdělující smluvní strany, a to až do doby, kdy se tyto chráněné skutečnosti a informace stanou veřejně známými nebo přístupnými za předpokladu, že se tak nestane porušením mlčenlivosti přijímající smluvní stranou podle této smlouvy.

 

6.3. Přijímající smluvní strana použije obchodní tajemství a důvěrné informace sdělující smluvní strany pouze pro účely řádného plnění této smlouvy a nebude je dále rozšiřovat nebo reprodukovat, nesdělí nebo nezpřístupní je třetí osobě a ani je nevyužije pro sebe nebo pro třetí osobu s výjimkou uvedenou v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

 

6.4. Přijímající smluvní strana omezí na nezbytné minimum počet svých zaměstnanců a členů svých orgánů pro styk s obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi sdělující smluvní strany a přijme účinná opatření pro zamezení jejich úniku. Přijímající smluvní strana se zavazuje zajistit, aby i tyto osoby byly informovány o povaze těchto chráněných skutečností a informací a zachovávaly o nich mlčenlivost.

 

6.5. Povinnosti smluvních stran podle tohoto článku VOP týkající se ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací, platí po celou dobu trvání této smlouvy, a dále po jejím ukončení.

 

6.6. Povinnosti smluvních stran podle tohoto článku VOP týkající se ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací se nevztahují na skutečnosti a informace, které:

 

a) mohou být sděleny nebo zpřístupněny bez porušení této smlouvy

b) byly písemným souhlasem sdělující smluvní strany zproštěny těchto omezení

c) jsou veřejně známy nebo přístupny nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti nebo úmyslným jednáním přijímající smluvní strany

d) přijímající smluvní strana zná dříve, než je sdělí nebo zpřístupní sdělující smluvní strana, nebo

e) je přijímající smluvní strana povinna sdělit nebo zpřístupnit na základě zákona, rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné moci.

 

6.7. Smluvní strany se zavazují, že pokud v průběhu poskytování služeb podle smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich zaměstnanci nebo členové jejich orgánů do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 5b., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů"), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušily zákon o ochraně osobních údajů.

 

6.8. Povinnosti smluvních stran vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku smlouvy dotčeny.

 

6.9. V případě, že kterákoliv smluvní strana prokazatelně poruší některou z povinností uvedených v tomto čl. 6. VOP, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, maximálně však 100.000,- Kč. 

 

 

 

 

7. Ochrana osobních údajů

 

Poskytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou následující:

 

 

a) Správce osobních údajů

 

D & D SECURITY, a.s.    

se sídlem:         Praha 2 – Vinohrady, Blanická 1008/28 PSČ 120 00

zastoupená:       panem Josefem Urbanem, statutární ředitel

IČ:       286 64 752      

DIČ:     CZ 28664752

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl B, vložka 14497

 

 

b) Právní základ pro zpracování

 

Smlouva o zajištění ostrahy objektu, monitorování fyzické osoby a dalších služeb uskutečněných prostřednictvím pultu centrální ostrahy.

 

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

 

 

c) Účel zpracování

 

Poskytování služeb střežení objektu klienta, nebo monitorování fyzické osoby, případně další služby a to prostřednictvím pultu centrální ostrahy podle smlouvy uzavřené s klientem.

 

 

d) Příjemci osobních údajů

 

 • Orgány veřejné moci (např. policie, soud)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 

 

e) Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

 

f) Práva klienta

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

 

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

 

 

8.     Společná ustanovení

 

8.1.   Poskytovatel je oprávněn zajišťovat předmět smlouvy na základě platné licence.

 

8.2.   Poskytovatel je výhradním regionálním uživatelem radiové frekvence, na níž pracuje PCO, a to na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem dle příslušné právní úpravy zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

 

8.3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat o předmětu činnosti místně příslušné oddělení Policie ČR.

 

8.4.  Tato smlouva neupravuje podmínky instalace zařízení EZS. Tyto jsou předmětem zvláštní smlouvy klienta s firmou zajišťující instalaci.

8.5.  Při předání předmětného objektu poskytovateli na počátku spolupráce, jakož i při předání předmětného objektu klientovi při ukončení spolupráce, bude účastníky sepsán a podepsán zápis o předání/převzetí objektu, který bude tvořit přílohu k této smlouvě. V případě poskytování služby spočívající v monitorování fyzické osoby nebude mezi účastníky protokol o předání/převzetí objektu či jiný obdobný protokol sepisován.  

 

8.6.  V případě zániku tohoto smluvního vztahu odstoupením od smlouvy, učiněného jednou či druhou stranou, nejsou smluvní strany povinny vzájemně si vracet to, co již bylo podle této smlouvy a v souladu s ní plněno. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny splnit veškeré své povinnosti v souladu s touto smlouvou až do data platného odstoupení od smlouvy, tj. do data doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

 

8.7.   Je-li klientem právnická osoba, doručování veškerých písemností se děje na adresu sídla klienta uvedenou v této smlouvě. Je-li klientem fyzická osoba (jak podnikající, tak nepodnikající), doručování veškerých písemností se děje na adresu bydliště klienta uvedenou v této smlouvě. V případě změny doručovací adresy je klient povinen tuto skutečnost poskytovateli nahlásit s tím, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nedodržení této povinnosti ze strany klienta. V případě nepřevzetí zásilky ze strany klienta, a to z jakéhokoliv důvodu, se za den doručení považuje desátý den od vypravení zásilky k poštovní přepravě. 

 

8.8.   Pro všechny případy, kde je mezi smluvními stranami dle této smlouvy a VOP sjednána povinnost klienta zaplatit smluvní pokutu, platí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu celé škody, která vznikla poskytovateli v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena  povinnost platit smluvní pokutu. V takovém případě právo na náhradu škody trvá v plné výši. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu poskytovatele zaslanou na doručovací adresu klienta uvedenou ve smlouvě (viz odst. 8.7 VOP) s tím, že v případě nepřevzetí výzvy se za den doručení považuje desátý den od vypravení výzvy k poštovní přepravě.         

 

8.9.   Není-li ve smlouvě nebo ve VOP stanoveno jinak, řídí se účastníci smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží klient a jeden poskytovatel.

 

8.11. Není-li stanoveno jinak, počíná platnost této smlouvy dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dnem protokolárního předání objektu poskytovateli ke střežení. Nezbytnou podmínkou pro podpis předávacího protokolu je předání nákresu rozmístění čidel a jejich přiřazení do zón poskytovateli.

 

8.12. Nájemní smlouva či kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem  instalace zařízení určeného dle požadavku klienta na objekt klienta.

 

8.13. Smluvní strany se dohodly na tříměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď musí mít písemnou formu a výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit dále buď dohodou, nebo výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou v případě hrubého porušení smluvních povinností kteréhokoliv účastníka s tím, že za hrubé porušení povinností se považuje zejména řádné nesplnění povinností vyplývajících pro smluvní strany z odst. 3.3, 3.10 a 3.13 VOP. Možnost ukončení smluvního vztahu výpovědí smlouvy se však nevztahuje na kupní smlouvu na vysílač nebo EZS.

 

8.14. Klient podpisem této smlouvy bere na vědomí, že nefunkčnost EZS není důvodem zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou a VOP. Nefunkčnost EZS se považuje za okolnost vylučující odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8.15. Účastníci se v souladu s ustanovením § 89a zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli na prorogační doložce v tom smyslu, že místně příslušným soudem pro řešení všech případných sporů vzešlých z této smlouvy a VOP je Okresní soud v Liberci, případně Okresnímu soudu v Liberci nadřízený věcně příslušný soud.

 

8.16. VOP nabývají účinnosti dne 17.června 2021

 

 

 

© 2013 D&D security - bezpečnostní agentura