ikona mobilOPERAČNÍ STŘEDISKO 24 HOD DENNĚ - 777 780 489, 602 101 328

Certifikáty a osvědčení

Úvod » O společnosti » Certifikáty a osvědčení

Naše certifikáty a VOP

 

ISO 9001:2008

Certifikát systému kvality

 

cert-ISO-9001-CZ

PCO - Pult centrální ochrany

Jsme GOLD PARTNER společnosti NAM system, a.s.


pco

 

Naše certifikáty

Systém ONI

Certifikát obchodního zástupce

 

obchodni_zastupce

Systém ONI

Certifikát zásahová skupina

 

zasahovka

 

     Konspirativní doložka s GENERAL DATA PROTECTION REGULATION -GDPR

 

 

1.  Obě smluvní strany jsou si vědomy významu utajení informací, obsažených v této smlouvě. Proto se

        zavazují nakládat se získanými informacemi tak, aby nebyly přeneseny na třetí osobu, a to ani v budoucí

        době, tj. po ukončení této smlouvy.

2.  V případě, že by nedodržením povinností dle předchozího odstavce některé ze smluvních stran vznikla

        škoda, má tato poškozená smluvní strana právo na náhradu takto způsobené škody.

3. Tyto VOP odkazují na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GENEREL DATA PROTECTION    

        REGULATION  - GDPR ), nařízení Evropského parlamentu a rady ( EU ) č. 2016/679 o ochraně

        fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Veškeré

        údaje související s činností poskytovatele budou zpracovány v souladu s tímto Obecným nařízením

        Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016.


© 2013 D&D security - bezpečnostní agentura