ikona mobilOPERAČNÍ STŘEDISKO 24 HOD DENNĚ - 777 780 489, 602 101 328

Certifikáty a osvědčení

Úvod » O společnosti » Certifikáty a osvědčení

Naše certifikáty a VOP

 

ISO 9001:2008

Certifikát systému kvality

 

cert-ISO-9001-CZ

PCO - Pult centrální ochrany

Jsme GOLD PARTNER společnosti NAM system, a.s.


pco

 

Naše certifikáty

Systém ONI

Certifikát obchodního zástupce

 

obchodni_zastupce

Systém ONI

Certifikát zásahová skupina

 

zasahovka

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI D & D SECURITY, a.s., PLATNÉ OD 21.05.2018 (dále jen VOP)

 

 

1.    Předmět smlouvy

 

1.1.    Poskytovatel se zavazuje provádět střežení objektu klienta, nebo monitorování fyzické osoby, případně další služby, a to prostřednictvím svého pultu centrální ostrahy (dále jen PCO) s následným fyzickým zásahem v případě přijetí signálu na PCO. Zásah se provádí s cílem zadržet narušitele, a zabránit následným škodám se současným vyrozuměním majitele a místně příslušného oddělní Policie ČR, či jiné záchranné složky potřebné k zásahu. Pokud je poskytovatelem prováděno monitorování fyzické osoby, zásah se provádí s cílem poskytnout nezbytnou pomoc fyzické osobě.

1.2.    Při narušení objektu poskytovatel střeží objekt do příchodu klientova pověřeného pracovníka.

1.3.    Poskytovatel se zavazuje být nápomocen při připojování klientova zabezpečovacího systému (dále EZS).

 

 

2.     Cena a způsob úhrady

 

 

2.1.   Ke všem cenám uvedeným v těchto VOP, jakož i ve smlouvě samotné, bude připočtena DPH dle sazby

         platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2.   Cena za služby poskytované poskytovatelem je určena měsíční paušální částkou, v rámci které je

         poskytovatelem poskytováno nepřetržité monitorování objektu či fyzické osoby, výjezdy k fyzické       

         osobě či k prokazatelně narušenému objektu, ke kterému byla přivolána Policie ČR, nebo jiná  

         záchranná složka, a jedna hodina fyzického střežení. Za každý další výjezd zásahové skupiny účtuje 

         poskytovatel klientovi částku 300,- Kč + DPH. Poplach vyvolaný obsluhou lze zrušit dle odst. 3.15, 3.20

 a 3.21 VOP. V případě nájmu vysílače nebo EZS je dále účtováno sjednané nájemné.

2.3.   V případě, že se klient nebo jím určená osoba nedostaví do předmětného objektu do jedné hodiny po

         oznámení o narušení tohoto objektu, je mu za každou započatou hodinu účtováno 140,- Kč + DPH za 

         jednoho bezpečnostního pracovníka v rámci fyzického střežení narušeného objektu. Tato cenová relace

         platí i pro případ, že klient oznámí poskytovateli poruchu EZS a požaduje fyzickou ostrahu nebo ji 

         požaduje z jiného důvodu. Tato cenová relace platí dále i pro případ fyzické ostrahy fyzické osoby 

         prostřednictvím zaměstnance poskytovatele po dobu přesahující jednu hodinu od přijetí signálu na PCO.

 

2.4.   Fakturace bude prováděna každý měsíc s lhůtou splatnosti 10 dní. Smlouvy s měsíční sjednanou cenou do

         100,- Kč + DPH budou poskytovatelem fakturovány jednou za kalendářní čtvrtletí, a to vždy během

         prvního měsíce daného čtvrtletí s lhůtou splatnosti 10dní. Za den úhrady je považován den, v němž byla 

         fakturovaná částka připsána na účet poskytovatele.       

         Klient je oprávněn a povinen před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli fakturu - daňový doklad

         který:

·        nemá náležitosti stanovené aktuálně platným a účinným zákonem o DPH, nebo

·        jsou-li v něm uvedeny nesprávné údaje.

         Ve vrácené faktuře - daňovém dokladu klient vyznačí důvod vrácení. Prodávající je povinen tuto fakturu - daňový doklad opravit, respektive vystavit nový. Oprávněným vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne odeslání opravené nebo nově vystavené faktury - daňového dokladu.

2.5. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši ceny za služby poskytované poskytovatelem dle

       smlouvy o zajištění ostrahy objektu prostřednictvím pultu centrální ostrahy a k výši nájemného tak, že 

       poskytovatel je za trvání tohoto smluvního vztahu vždy k 1. lednu příslušného roku, počínaje 1. lednem 

       2018, oprávněn jednostranně zvýšit cenu poskytovaných služeb a nájemné o roční míru inflace vyjádřenou 

       přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou 

       Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení ceny poskytovaných služeb a nájemného oznámí poskytovatel

        klientovi písemnou formou tak, že listinu o změně výše ceny poskytovaných služeb a nájemného zašle

        doporučeně klientovi na adresu uvedenou ve smlouvě jako bydliště klienta.

2.6. V případě porušení povinnosti platit v souladu s touto smlouvou řádně cenu za jakékoliv služby poskytované

       poskytovatelem na základě smlouvy o zajištění ostrahy objektu prostřednictvím pultu centrální ostrahy,

       včetně nájemného, je klient povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za

       každý započatý den prodlení.

 

 

3.     Závazky, odpovědnost

 

Poskytovatel:

 

3.1    Je povinen od doby převzetí chráněného objektu na PCO provádět jeho nepřetržité sledování, není-li ve

         smlouvě sjednán jiný režim. Obdobná povinnost poskytovatele je dána v případě monitorování fyzické 

         osoby.

3.2.   Je povinen v případě signalizované technické závady vyrozumět klienta o této skutečnosti, a to nejdéle

         v následující pracovní den. Je-li pro závadu systém EZS mimo funkci, spojí se s pracovníkem klienta 

         v nejkratším možném čase a navrhne klientovi náhradní střežení objektu pochůzkou nebo plné fyzické

         střežení. Tato služba se účtuje zvlášť. Při střežení pochůzkou nenese poskytovatel odpovědnost za škody, 

         vzniklé vniknutím do objektu v době mezi prováděnými kontrolami. Rovněž nenese odpovědnost za

         objekt, pokud nebyla závada odstraněna a nebyla sjednána náhradní služba.

3.3.   Je povinen v případě přijetí signálu o narušení objektu vyslat zásahovou skupinu tak, aby do místa objektu

         dorazila pokud možno v co nejkratším předpokládaném čase a provedla kontrolní úkony. Obdobná 

         povinnost poskytovatele je dána v případě monitorování fyzické osoby.

3.4.   Je povinen v případě narušení objektu střežit objekt do příchodu pověřeného pracovníka klienta.

3.5.   V případě poruchy je povinen být nápomocen klientu při jejím odstranění.

3.6.   Nese odpovědnost za škody, které vzniknou klientu z důvodu narušení objektu, k němuž došlo v důsledku

         neplnění smluvních povinností zaměstnanci poskytovatele.

3.7.   Nenese odpovědnost za technický stav systému EZS a za chyby přenosových cest způsobující opožděné či

         neúspěšně přenesené zprávy či data. Poruchy systému EZS nebo chyby přenosových cest způsobující

         opožděné či neúspěšně přenesené zprávy či data se považují za okolnosti vylučující odpovědnost

         poskytovatele ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Takto se za okolnosti vylučující

         odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku považují mimo jiné též

         výpadky systému EZS a chyby přenosových cest způsobené v důsledku klimatických jevů, náhlých

         výrazných změn počasí, rušení externími vlivy (např. rušení v důsledku interference s vysílači třetích

         subjektů), atd.   

3.8.   Je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že klient neposkytl nutnou součinnost pro plnění smlouvy,

         zejména pokud klient nebo vlastník předmětného objektu neumožnil umístění potřebného zařízení pro

         poskytování služeb anebo neumožnil přístup k místu instalace nebo k umístěnému zařízení, nebo nezajistil

         potřebnou součinnost monitorované osoby. Za takové neposkytnutí přiměřené součinnosti se považuje i

         ohrožující, hrubé nebo neuctivé chování vůči zaměstnancům či dodavatelům poskytovatele.

3.9.   Předpokládaný skutečný dojezdový čas se počítá od doby příchodu oznámení o narušení objektu (případně

         od doby příchodu oznámení od monitorované osoby) na pult centrální ostrahy poskytovatele. S odkazem na

         ujednání odst. 3.3 a 3.20 těchto VOP si pro účely stanovení předpokládaného dojezdového času v každém

         konkrétním případě poskytovatel vyhrazuje právo od předpokládaného skutečného dojezdového času,

         stanoveného výše uvedeným způsobem, odečíst jednu minutu. Předpokládaným dojezdovým časem dle 

         této smlouvy se rozumí skutečný dojezdový čas po odečtení jedné minuty. Předpokládaný dojezdový čas

         takto vypočítaný obě smluvní strany akceptují s tím, že Klient bere na vědomí, že tento předpokládaným

         sjednaný dojezdový čas, je časovým údajem orientačním, který nelze vždy s ohledem na klimatické,     

         dopravní a jiné podmínky ze strany Poskytovatele dodržet.

 

 

 

 

Klient:

 

3.10. Je povinen uhradit poskytovateli cenu za poskytnuté služby v smluvním rozsahu a dohodnutých termínech.

         Nedodržení tohoto bodu je považováno za podstatné porušení povinností klienta vyplývajících pro něj z   

         této smlouvy.

3.11. Je povinen dodržovat technický a metodický režim obsluhy EZS při opouštění objektu a návratu do něj.

         K tomu je povinen zajistit plnou informovanost obsluhujících pracovníků do úrovně rozeznání poruchy,

         indikované na klávesnici.

3.12. Je povinen řádně pečovat na svůj náklad o zařízení tak, aby nedošlo k jeho zneužití, odcizení, ztrátě,

         zničení či poškození. Náklady na odstranění poruch a náklady na údržbu nese v celém rozsahu klient, a to

          jak v případě koupě, tak v případě nájmu vysílače či přenosového EZS. Náklady na údržbu se rozumí též 

         náklady spojené s pravidelnou výměnou baterií. Dojde-li k odcizení, ztrátě, zničení či poškození zařízení,    

         je klient povinen nahradit poskytovateli veškeré tím vzniklé škody, přímé i nepřímé, což zahrnuje při   

         odcizení, ztrátě nebo zničení zařízení, nikoli však výlučně, cenu zařízení dle ceníku společnosti, která

         modul dodala, platného v okamžiku, kdy se poskytovatel o této skutečnosti dozvěděl. Zařízení, které je v  

          nájmu, zůstává po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení ve vlastnictví poskytovatele.

3.13.  Následně, po oznámení poskytovatele o závadě EZS nebo přenosové cesty, je klient povinen urychleně

          zajistit uvedení zařízení do bezvadného funkčního stavu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé

          opomenutím této povinnosti ze strany klienta.

3.14. Je povinen přeladit na své náklady svůj vysílač a EZS na patřičnou frekvenci odpovídající PCO

         poskytovatele v případě, že v důsledku jakéhokoliv rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu či   

         jakéhokoliv jiného příslušného správního orgánu či jiné veřejnoprávní autority dojde ke změně frekvence,

         na které pracuje PCO poskytovatele. 

3.15. Je povinen znát kód objektu, pod nímž jeho EZS komunikuje s PCO . Tohoto kódu používá k autentizaci

         veškerých důležitých informací, hlášených na PCO, zejména pak sdělení o opravách, krátkodobém

         odpojení systému a odvolání poplachu pro omyl obsluhy. Toto je považováno za kvalifikovaný způsob

         odvolání poplachu.

 

TENTO KÓD JE KLIENT POVINEN UDRŽOVAT V TAJNOSTI!

 

3.16.  Je povinen zajistit, aby pro případ narušení objektu vždy byl k dispozici pracovník kompetentní k přijetí

          informace o narušení a schopný rozhodnout o dalším postupu. V opačném případě je srozuměn se

          střežením až do příchodu pověřeného pracovníka ve smyslu odst. 2.3.

3.17.  Je povinen aktualizovat formou písemného či e-mailového sdělení poskytovateli veškeré nastalé změny.
          Jde zejména o:

  • změny kontaktních osob
  • změny telefonních čísel
  • změnu uživatelského subjektu
  • změnu přístupových cest k objektu
  • oplocení objektu (pes v objektu)
  • jakoukoliv výměnu zámků v objektu, od kterého byly poskytovateli poskytnuty klíče
  • změnu dispozice systému EZS 
  • dlouhodobé odpojení či ukončení činnosti klienta v objektu
  • jakoukoliv výměnu zámků v objektu, který obývá monitorovaná osoba, a od kterého byly poskytovateli poskytnuty klíče.

 Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé z opomenutí této smluvní povinnosti, přičemž    

 klient toto podpisem smlouvy výslovně bere na vědomí. Pokud jde o změny v kontaktních osobách, 

 klient bude mít na požádání v provozovně poskytovatele na adrese Kašparova 186/23,
 Liberec 6, PSČ 460 06,
k dispozici formulář zápisu o kontaktních osobách, nebo změnu nahlásí   

 emailem na emailovou adresu info@ddsecurity.cz s tím, že ze strany klienta bude splněna povinnost 

 nahlásit změnu v kontaktních osobách až ve chvíli, kdy bude osobou oprávněnou jednat za klienta o

 dané změně učiněn zápis ve formuláři - zápisu o kontaktních osobách. Z hlediska bezproblémového

 poskytování služeb ze strany poskytovatele je tato ohlašovací povinnost klienta zcela zásadní, což

 klient bere na vědomí.   

3.18.  Je povinen uchovávat dokumentaci o systému EZS, kterou obdrží od instalační firmy, zejména pak nákres

          dispozice objektu s rozmístěním čidel a jejich přiřazením do zón.

3.19.   V případě ukončení smlouvy je klient povinen zajistit odpojení svého EZS od PCO poskytovatele, a to

           v době nejdéle do jednoho týdne po ukončení platnosti smlouvy. V případě úmyslného i neúmyslného

           nesplnění této povinnosti je odpovědný za všechny škody, které z této příčiny vzniknou jemu,

           poskytovateli či třetím osobám.

3.20.   Klient souhlasí s tím, že v případě, kdy na PCO přijde signál ,,POPLACH''dispečer se bude řídit 

           pokyny, které si klient stanovil ve smlouvě.

3.21.   V případě nutnosti lze použít pro kontakt s agenturou mobilní tel. č.: 602 101 328, 777 780 489.

 

 

 

4.     Nájem vysílače nebo EZS

 

4.1.    V případě, že klient v rámci smlouvy žádá o poskytnutí vysílače nebo EZS do nájmu, poskytovatel za

          úplatu dodá klientovi zařízení požadované klientem včetně vybavení a instalace za předem dohodnutou 

          cenu.

4.2.   V případě nájmu vysílače nebo EZS je poskytovatel povinen:

·        dodat ve sjednané lhůtě zařízení požadované klientem, včetně příslušenství.

·        zabezpečit radiové připojení EZS, jehož majitelem a provozovatelem je klient, k PCO, jehož je poskytovatel majitelem.

·        připojit pronajatý radiový modul na svůj PCO ve stanoveném termínu.

·        u připojeného objektu s nainstalovaným EZS klienta trvale monitorovat stav radiového objektového zařízení a v případě zjištěné závady neprodleně informovat klienta a navrhnout řešení.  

4.3.    V případě nájmu vysílače nebo EZS je klient povinen:

·        zaplatit ve stanoveném termínu dohodnutou cenu za pronájem a aktivaci radiového modulu.

·        vyvarovat se jakéhokoliv svévolného zásahu do tohoto zařízení.

·        neprodleně hlásit poskytovateli jakoukoli okolnost, která může mít vliv na chod zařízení, zejména pak výpadky el. sítě, opravy EZS, opravy el. rozvodné sítě a stavební úpravy, které vyžadují manipulaci s anténním systémem.

·        používat zařízení výhradně k účelu stanovenému touto smlouvou.

·        po ukončení nájemního vztahu umožnit demontáž daného zařízení, a to do 7 kalendářních dnů. V případě neumožnění demontáže v dané lhůtě je klient povinen zaplatit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč + DPH.

·        po ukončení nájemního vztahu vrátit shora uvedeným způsobem zařízení nepoškozené, bez známek opotřebení a používání, kompletní a pokud možno v původním obalu, včetně příslušenství, návodu, instalačního SW, atd. V případě nedodržení byť jen jedné z povinností, vyplývajících pro klienta z předchozí věty, je klient povinen zaplatit poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč + DPH.

4.4.   V případě nájmu vysílače nebo EZS je klientovi účtován při podpisu smlouvy jednorázový poplatek za

         instalaci ve výši 3.000,- Kč + DPH. Celková cena za aktivaci radiového modulu je účtována na základě

         faktury -  daňového dokladu, vystaveného poskytovatelem.

4.5.   V ceně nájemného je zahrnuto:

·        pronájem a aktivace radiového modulu (vysílačka)

·        dodání příslušenství – anténa, kabeláž, záložní zdroj elektrické energie (baterie) a napájecí zdroj.

·        montáž.

 

 

5.     Koupě vysílače nebo EZS

 

5.1.   V případě, že klient v rámci smlouvy žádá o koupi vysílače nebo EZS, poskytovatel za kupní cenu dodá

         klientovi zařízení požadované klientem včetně vybavení a instalace za předem dohodnutou kupní cenu.

5.2.   V případě koupě vysílače nebo EZS je poskytovatel povinen:

·        dodat ve sjednané lhůtě klientovi zařízení požadované klientem, včetně příslušenství.

·        zabezpečit radiové připojení EZS, jehož majitelem a provozovatelem je klient, k PCO, jehož je poskytovatel majitelem.

·        připojit prodaný radiový modul na svůj PCO v dohodou stanoveném termínu.

·        u připojeného objektu s nainstalovaným EZS klienta trvale monitorovat stav radiového objektového zařízení a v případě zjištěné závady neprodleně zajistit servisní zásah ke zjednání nápravy max. do 12 hodin.

5.3.     Poskytovatel je i nadále výhradním regionálním uživatelem radiové frekvence, na níž pracuje PCO, a to

           na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem dle příslušné právní úpravy zákona č.

           127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

5.4.     V případě koupě vysílače nebo EZS je klient povinen:

·        zaplatit ve stanoveném termínu dohodnutou kupní cenu za dodané zařízení včetně příslušenství.

·        vyvarovat se jakéhokoliv svévolného zásahu do tohoto zařízení.

·        neprodleně hlásit poskytovateli jakoukoli okolnost, která může mít vliv na chod zařízení, zejména pak výpadky el. sítě, opravy EZS, opravy el. rozvodné sítě a stavební úpravy, které vyžadují manipulaci s anténním systémem.

·           používat zařízení výhradně k účelu stanoveného touto smlouvou.

5.5.   Celková kupní cena zařízení požadovaného klientem je účtována na základě faktury -  daňového dokladu,

         vystaveného poskytovatelem.

5.6.   Jedná-li se o objekt ve vlastnictví klienta, který slouží k podnikatelským aktivitám klienta, je v souladu se

         zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtována DPH v zákonem stanovené základní sazbě.

5.7.   Jde-li o objekt, který je určen výhradně k soukromému užívání (bydlení), je v souladu se zákonem č.

         235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účtována DPH v zákonem stanovené snížené sazbě.

5.8.   V kupní ceně je zahrnuto:

·        koupě radiového objektového modulu (vysílačky).

·        koupě příslušenství – anténa, kabeláž, záložní zdroj elektrické energie (baterie) a napájecí zdroj.

·         montáž.

5.9.  Odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení se řídí příslušnými zákonnými

        ustanoveními.Klient je povinen oznámit zjevné vady prodaného zařízení ve lhůtě 5 pracovních dnů od  data

        předání s tím, že je povinen uvést podrobný popis předmětné vady. Skryté vady musí být oznámeny bez

        zbytečného  odkladu , a to ve lhůtě 5 ptacovních dnů od jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas

        uplatněnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace doporučeně odeslána na adresu  pobočky  

        poskytovatele v Liberci D&D SECURITY, a.s., Kašparova 186/23, Liberec 6, PSČ 460 06 nebo emailem

        na: info@ddsecurity.cz. Reklamace klienta o vadách prodaného zařízení musí obsahovat zejména tyto

        náležitosti: identifikaci objednávky/ dílčí smlouvy, číslo faktury, popis vady, kdy byla vada zjištěna a jak   

        se projevuje a musí být doložena potřebnými přílohami, prokazujícími existenci vady. Je-li v konkrétním 

        případě dána odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení, postupuje se při odstraňování vady 

        tak, že zařízení je buď na místě opraveno, nebo sejmuto a nahrazeno jiným, plně funkčním výrobkem.

        Sejmutý modul je odeslán k opravě a po otestování vrácen na původní místo.Není-li v konkrétním případě 

        dána odpovědnost poskytovatele za vady prodaného zařízení, postupuje se při odstraňování vady obdobně 

        s tím, že veškeré nezbytné provedené úkony jsou následně klientovi vyfakturovány, resp. přefakturovány  

         jedná-li se o plnění od subdodavatelů poskytovatele.

 

 

6.     Konspirativní doložka

 

6.1.  Obě smluvní strany jsou si vědomy a poučeni o významu utajení informací, obsažených v této smlouvě.  

        Proto se zavazují nakládat se získanými informacemi tak, aby nebyly přeneseny na třetí osobu, a to ani

        v budoucí době, tj. po ukončení této smlouvy.

6.2.  V případě, že by nedodržením povinností dle předchozího odstavce některé ze smluvních stran vznikla

        škoda, má tato poškozená smluvní strana právo na náhradu takto způsobené škody.

6.3. Tyto VOP odkazují na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GENEREL DATA PROTECTION    

        REGULATION  - GDPR ), nařízení Evropského parlamentu a rady ( EU ) č. 2016/679 o ochraně

        fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Veškeré

        údaje související s činností poskytovatele budou zpracovány v souladu s tímto Obecným nařízením

        Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016.

                        

            

 

7.     Společná ustanovení

 

7.1.   Poskytovatel je oprávněn zajišťovat předmět smlouvy na základě platné licence.

7.2.   Poskytovatel je výhradním regionálním uživatelem radiové frekvence, na níž pracuje PCO, a to na základě

         povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem dle příslušné právní úpravy zákona č. 127/2005 Sb.,

        o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

7.3.   Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat o předmětu činnosti místně příslušné oddělení Policie ČR.

 

7.4.  Tato smlouva neupravuje podmínky instalace zařízení EZS. Tyto jsou předmětem zvláštní smlouvy klienta

        s firmou zajišťující instalaci.

7.5.  Při předání předmětného objektu poskytovateli na počátku spolupráce, jakož i při předání předmětného

        objektu klientovi při ukončení spolupráce, bude účastníky sepsán a podepsán zápis o předání/převzetí 

        objektu, který bude tvořit přílohu k této smlouvě. V případě poskytování služby spočívající v monitorování 

        fyzické osoby nebude mezi účastníky protokol o předání/převzetí objektu či jiný obdobný protokol

        sepisován.  

7.6.  V případě zániku tohoto smluvního vztahu odstoupením od smlouvy, učiněného jednou či druhou stranou,

       nejsou smluvní strany povinny vzájemně si vracet to, co již bylo podle této smlouvy a v souladu s ní plněno.

       Smluvní strany jsou v takovém případě povinny splnit veškeré své povinnosti v souladu s touto smlouvou až

       do data platného odstoupení od smlouvy, tj. do data doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

7.7.   Je-li klientem právnická osoba, doručování veškerých písemností se děje na adresu sídla klienta uvedenou

        v této smlouvě. Je-li klientem fyzická osoba (jak podnikající, tak nepodnikající), doručování veškerých

        písemností se děje na adresu bydliště klienta uvedenou v této smlouvě. V případě změny doručovací adresy

        je klient povinen tuto skutečnost poskytovateli nahlásit s tím, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost

         za nedodržení této povinnosti ze strany klienta. V případě nepřevzetí zásilky ze strany klienta, a to

         z jakéhokoliv důvodu, se za den doručení považuje desátý den od vypravení zásilky k poštovní přepravě. 

7.8.   Pro všechny případy, kde je mezi smluvními stranami dle této smlouvy a VOP sjednána povinnost klienta

         zaplatit smluvní pokutu, platí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu

         celé škody, která vznikla poskytovateli v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena 

         povinnost platit smluvní pokutu. V takovém případě právo na náhradu škody trvá v plné výši. Smluvní

         pokuta je splatná na písemnou výzvu poskytovatele zaslanou na doručovací adresu klienta uvedenou ve

         smlouvě (viz odst. 7.7 VOP) s tím, že v případě nepřevzetí výzvy se za den doručení považuje desátý den

         od vypravení výzvy k poštovní přepravě.         

7.9.   Není-li ve smlouvě nebo ve VOP stanoveno jinak, řídí se účastníci smlouvy právní úpravou obchodního

         zákoníku v platném znění.

7.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvouch výtiscích, z nichž jeden obdrží klient a jeden poskytovatel.

7.11. Není-li stanoveno jinak, počíná platnost této smlouvy dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dnem

         protokolárního předání objektu poskytovateli ke střežení. Nezbytnou podmínkou pro podpis předávacího

         protokolu je předání nákresu rozmístění čidel a jejich přiřazení do zón poskytovateli.

7.12. Nájemní smlouva či kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

         instalace zařízení určeného dle požadavku klienta na objekt klienta.

7.13. Smluvní strany se dohodly na tříměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď musí mít písemnou formu a výpovědní

         lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé

         smluvní straně. Smlouvu lze ukončit dále buď dohodou, nebo výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou

         v případě hrubého porušení smluvních povinností kteréhokoliv účastníka s tím, že za hrubé porušení

         povinností se považuje zejména řádné nesplnění povinností vyplývajících pro smluvní strany z odst. 3.3,

         3.10 a 3.13 VOP. Možnost ukončení smluvního vztahu výpovědí smlouvy se však nevztahuje na kupní

         smlouvu na vysílač nebo EZS.

7.14. Osobní údaje klienta jsou poskytovatelem zpracovávány pouze pro potřeby výkonu práv a povinností

         plynoucích poskytovateli z této smlouvy a VOP, a to v rozsahu dobrovolně uvedeném klientem s tím, že

         takto klientem poskytnuté osobní údaje nebudou žádným způsobem zpřístupněny třetím osobám. Klient má

         právo, aby mu byla poskytnuta informace, jaké jeho konkrétní osobní údaje a v jakém rozsahu poskytovatel

        zpracovává, k jakým účelům a kdo je jejich příjemcem. Klient je oprávněn požadovat odstranění závadného 

         stavu, to znamená např. provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

7.15. Klient podpisem této smlouvy bere na vědomí, že nefunkčnost EZS není důvodem zániku smluvního

         vztahu založeného touto smlouvou a VOP. Nefunkčnost EZS se považuje za okolnost vylučující

         odpovědnost poskytovatele ve smyslu ust. 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

7.16. Účastníci se v souladu s ustanovením § 89a zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,

         dohodli na prorogační doložce v tom smyslu, že místně příslušným soudem pro řešení všech případných

         sporů vzešlých z této smlouvy a VOP je Okresní soud v Liberci, případně Okresnímu soudu v Liberci

         nadřízený věcně příslušný soud.

7.17  VOP nabývají účinnosti dne 21.05.2018

 

 

 

 

© 2013 D&D security - bezpečnostní agentura